ASA: 31.5.2019, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ASA của CTCP Hàng tiêu dùng ASA như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2019

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2019

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
– Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
– Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
– Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng giám đốc;
+ Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

zalo
Hỗ trợ trực tuyến